Çocuklarda Diskalkuli2019-01-07T11:22:36+00:00

Diskalkuli nedir?

Diskalkuli nedir? Biyolojik temelli bir gelişimsel bozukluktur ve matematik ve aritmetikle alakalı öğrenemyi derinden etkiler. Çoğu zaman “matematik disleksi” olarak tanımlanır. Bu durum çocuğun zeka seviyesinden ve kullanılan öğretme yöntemlerinden bağımsızdır. Yaşanan güçlük sayısal sembolleri ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri yorumlama becerisi üzerine yoğunlaşır. Diskalkuli sorunu yaşayan bir çocuk sayıları ve işaretleri karıştırır ve zihinden matematik işlemleri yapamaz ya da soyut fikirlerle çalışamaz. Bu çocuklar görevleri ve ödevleri tamamlama konusunda sıkıntı yaşarlar.

Diskalkuli, sayısal dili işleyen nöral bağlantıların işlev bozukluğu olarak tanımlabilir, ki bu da sayısal bilgilere erişmeyi ve onları işlemeyi zorlaştırır.

Diskalkulinin okul nüfusundaki yaygınlığı, kızlar ve erkekler yaklaşık olarak aynı dağılmakla birlikte %3 ila %6 civarındadır.

Diskalkuli beyni nasıl etkiler?

Diskalkuli kendini beynin intraparyetal sulkus bölümünde bir nöral fonksiyon bozukluğu olarak gösterir. BU fonksiyon bozukluğu bir dizi bilişsel bozulmaya yol açar ve genellikle şu becerilerde eksikliklerle kendini belli eder:

 • Odaklanma (konsantrasyon)

  Diskelsi ile alakalı bilişsel bozulmalarla bağlantılı beceri. Bu nöral ağlardaki yapısal eksiklik aynı zamanda ketleme ile de ilgilidir, bu ise zihnin keskinliğini etkiler ve çocuğun matematik öğrenmesini daha da güçleştirir.

 • Bölünmüş dikkat

  : Bu beceri çoklu görevler için çok önemlidir. Matematik kabiliyetinden yoksun çocuklar bir uayaran tepki verirken sorun yaşarlar çünkü odakalanamazlar, alakasız bir uayarıcıyla dikkatleri dağılır ve çabucak yorulurlar.

 • İşler bellek

  : Bu bilişsel beceri geçici depolama ve karmaşık görevleri yerine getirebilmek için bilgiyi şekillendirme becerisine gönderme yapar. Bunun sonucu olarak yön takip etme, yönlendirmeleri ve ödevleri unutma, düşük motivasyon, anıları eksik hatırlama, dikkatin kolayca dağılması, sayıları hatırlayamama ve gecikmeli zihinden aritmetik konusunda sorunlar yaşanır.

 • Kısa-süreli bellek

  : Az miktarda bilgiyi kısa bir süreliğine akılda tutma kapasitesi. Bu mental eksiklik matematik ödevlerini yapamamayı açıklar. Problem kendini hesap yaparken ya da matematik problemleri çözerken gösterir. Bu aynı zamanda sayıları ya da çarpım tablosunu hatırlayamamayla alakalıdır.

 • Adlandırma

  : Daha sonra kullanmak üzere bir kelime ya da sayıyı anımsa kabiliyetidir. Diskalkulili çocuklar sayıları hatırlamakta güçlük yaşarlar çünkü bilgiyi işleme kabiliyetleri eksiktir.

 • Planlama

  : Bu bilişsel becerideki düşük seviyeler planlama ve sayılar ve egzerzileri anlama konusunda zorluk yaşamaya işaret eder. Olayları ya da sonuçları öngörememek öğrencinin egzersizler doğru biçimde yapmasına engel olur.

 • İşlem hızı

  : Bu, beynimizin bilgiyi (bir sayı, bir matematik denklemi, bir problem…) alması, bunu anlaması ve buna yanıt vermesi için geçen süreye karşılık gelir. Hiçbir öğrenme sorunu yaşamayan çocuklar bu süreci çabucak tamamlarken diskalkulili çocuklar bilgiyi işlemek için daha çok zaman ve enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Yukardaki resimde diskalkuliden etkilenen bölgeyi görebiliriz. Norofix her bir kullanıcı için eksiksiz bir bilişsel tarama sağlayan profesyonel bir araçtır. Eksiksiklik gösteren bilişsel becerileri belirler ve otomatik olarak zayıf olan nöral ağ bağlantılarını uyaran ve her bir çocuk için kişiselleştirilmiş antrenman olan farklı klinik egzersiz dizileri önerir.

Diskalkuli tedavisi

Diskalkuliyi tedavi etmenin en etkili yolu, tıpkı disleksi gibi, erken teşhistir. Problem ne kadar erken teşhis edilirse, bu durumdaki çocuklar yeni bir öğrenme sürecine adapte olmak için gerekli araçları o kadar erken öğrenirler ve öğrenme sürecindeki gecikmeler, özgüven sorunları ve diğer ciddi problemlerden sakınmaları o kadar mümkün olur.

Nöral esnekliği çalıştırark hasar görmüş beyin işlevlerini yeniden inşa edebilir ve bu çocuklara diskalkuliyle alakalı zorluklarla etkili şekilde iyileştirmek için yeni beyin stratejileri geliştirme konusundan yardımcı olabiliriz.

Norofix’in diskalkuli sahibi çcouklar için beyin antrenman programı bilişsel bozulmanın seviyesini değerlendiriyor ve otomatik olarak her profil için kişiselleştirilmiş bir müdahale stratejisi oluşturuyor. Bu sayede kliniksel oyunlar ve egzersizler aracılığıyla farklı beynin bölümleri uyarılıyor. Bu egzersizlerin çalıştırdığı bazı beyin modülleri konsantre olma ya da odaklanma, bölünmüş dikkat, işler bellek, görsel bellek, kısa süreli bellek, adlandırma, ve işlem ya da planlama hızı becerileriyle ilişkilidir.

Diskalkuli sebepleri

Diskalkulinin sebebi nedir?

Nörogörüntülemeyle yürütülen birçok araştırma mevcut. Bu teknik sayesinde beyin aktivitesi ve merkezi sinir sistemi canlı olarak izlenebiliyor. Edinilen resimler sayesinde diskalkuliyle ilişkili nöral bağlardaki esksiklik özellikle beynin sayıları işlemeyle ilgili modülünde yer aldığını görebilirsiniz, ve bu modül beynin yanlobunda yer alır. Bunun yanısıra, prefrontal korteks, singulat korteks, önlobun arka kısmı ve çok sayıda korteksaltı bölge de matematik veya aritmetik becerilerinin sağlıklı bir biçimde işlemesinde rol oynar.

Diskalkuli doğuştan gelen bir durumdur, yani genetik bir içeriğe sahiptir. Normalde çocuğun ebeveynlerinden birinde matematik öğrenme sıkıntısı mevcuttur.

Bazı diskalkuli sebepleri şu durumlara karşılık gelir to:

 • Sayısal sembollerd bilişsel eksiklik

  : sayıların zihinde doğru biçimde sunulmasını engelleyen nöral bir bozukluktur. Sayısal kodların çözülmesini zorlaştırır ve ödevler ya da matematik problemlerinin anlamlarını kavramayı etkiler.

 • Beyinde bilgi depolama becerisini engelleyen bilişsel bozukluk

  : Diskalkuli sahibi çocuklar, sayısal bilgilere kolayca erişmelerini engelleyen belli bir nöral bağlantıda işlev bozukluğu sergilerler. Onlardaki nöral bağlantı ağları diskalkuli olmayanlar kişilerin kullanmayacağı alternatif yolları kullanırlar.

Disleksi ile bağlantılı daha başka olası sebepler de mevcuttur. Nörobiyolojik beyin hastalıkları, nörolojik olgunlaşma yetmezlikleri, psikomotor bozukluklar, ve hatta henüz rahimdeyken annenin alkol ve uyuşturucu kullanması ya da olası sebeplerden kaynaklı erken doğum gibi çevreyle bağlantılı bellek sorunları.

Diskalkulinin özellikleri ve belirtileri

Diskalkuli matematikle ilişkili geniş bir zorluklar ağına sahiptir ve özellikleri ve semptomları herbir çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu semptomlar birleşik olarabilir ve kendini her çocukta farklı biçimde gösterebilir.

Çocuk matematiksel öğrenme becerileri geliştirmeye başladığı okul öncesi yıllarda farkdedilir olmaya başlar,, ve çocukluk, gençlik ve hatta yetişkinlikte devem eder.

Çocuklar büyüdükçe yaşadıkları güçlükler daha da belirginleşir, bu yüzden erkenden yardım almak çok önemlidir. Diskalkuli vakalarında en önemli nokta erken teşhistir ve bu sebeple hem ebeveynler hem öğretmenle zorlukları ve semptomları mümkün olduğunca erken tespit etmek için tetikte olmalıdırlar.

Çocukların okula adapte olmalarına yardımcı olmak için gerekli tedavi araçları ne kadar erken sunulursa, zihinsel kaynakları ve öğrenme stratejilerini iyileştirme şansımız o kadar artar

Okul önceki çağdaki çocuklarda diskalkuli semptomları:

 • Sayı saymayı

  öğrenme güçlükleri.

 • Sayıları kavramayla ilgili

  problemler

  .

 • Sınıflandırma ve ölçme becerisi yoksunluğu:

  Bir sayıyı gerçek hayattan bir durumla ilişkilendirmek zordur, mesela “2” sayısı ile 2 şekerleme, 2 kitap, 2 tabak, vs. sahibi olmak arasında bağlantı kurmak zordur.

 • Sayılarla alakalı sembolleri tanıma problemleri

  , örneğin, “4” sembolünü “dört” kavramıyla ilişkilendirmek.

 • Sayıları yazarken ya da kopya ederken

  yazım hataları.

 • Hatalı semboller:

  örneğin, 9 ile 6, ya da 3 ile 8’i karıştırmak.

 • Sayıları yazarken ters çevirmek:

  Sayıları başaşağı yazmak.

 • Seslendirme hataları:

  Söylenişleri birbirine benzeyen sayıları karıştırmak, “dokuz” ve “otuz” gibi.

 • Sayıları sayarken ya da sıralarken hata yapmak:

  Bir sayıyı iki ya da üç kere tekrarlamak.

 • Diskalkulisi olan bir çocuğa

  5’e kadar saymasını ve durmasını söylediğimizde

  , çoğu kez kaça kadar saydıklarını farketmez ve saymaya devam eder.

 • Unutma:

  Bu oldukça yaygındır. Çocuk çoğu zaman bir dizideki bir ya da daha fazla sayıyı unutur.

 • Sıralamayla ilgili belirtiler:

  Diskalkulinin diğer bir özelliği de; çocuğa 4’ten başlayarak saymasını söylediğimizde bunu yapamak yerine, 4’e kadar olan sayıları söylerek ya da yazarak tamamlama ihtiyacı duyar.

 • Nesneleri şekil ve boyutlarına göre

  sınıflandırma konusunda sıkıntı yaşarlar.

İlkokul çağındaki çocuklar diskalkuli belirtileri:

 • Matematik işaretlerini tanıma problemleri:

  + işaretini – ile karıştırırlar ve, bu ve diğer sembolleri doğru şekilde kullanamazlar.

 • Temel matematik yapılarını

  öğrenemez ya da hatırlayamazlar,

  örneğin 1+2=3 gibi.

 • “Daha çok” ya da “daha az”

  gibi sözcüleri tanıyamazlar.

 • Saymak için

  çoğunlukla parmaklarını kullanırlar.

  .

 • Basit problemlerin prosedürleri ya da kurallarını

  öğrenmekte ya da hatırlamakta zorluk çekerler. 

 • Problemleri çözmeye

  yanlış sıradan başlarlar.

  . Örneğin, toplama ya da çıkarma işlemi yaparken sol yerine sağ taraftan başlarlar.

 • İşlemleri düzenlemek konusunda sorun yaşarlar:

  Mesela, eğer yatay bir toplama işlemi varsa bunu dikey hale getirmeyi başaramazlar. Bunun diğer bir örneğini de çarpma işlemi yaparken görebiliriz; diskalkulisi olan çocuklar rakamları doğru sütunlara yerleştirmekte güçlük çekerler, ya da bölme işlemi yaparken bölümü yazarler ve ilk sayıyı sağa sonrakini sola yazarak cevabı ters çeviriler.

 • Diğer bir yaygı özelliği ise toplama ya da çıkarma yaparken taşıma konusunda sorun yaşamaktır. 

  Bunun sebebi, diskalkulisi olan öğrenciler sayısal sıralamayı ya da ondalık sayıları iyi anlayamazlar.

 • Akıl yürütme problemleri:

  En çok rastlanılan hata çıkarma işlemi yaparken cevabın ilk sayıdan daha büyük olmasıdır.

 • Zihinden temel matematik işlemleri yaparken yaşanan zorluklar. ..

 • Matematik problemlerinde akıl yürütme süreciyle ilgili semptomlar:

  Problemi zihinde canlandırma eksikliği kavramları ilişkilendirmelerini engeller ve daha önemli ya da daha az önemli bilgiyi birbirinden ayırmayı başaramazlar. Özellikle problem birden fazla aşamalı olduğunda sorun yaşarlar.

 • Saatin kaç olduğunu söylemek gibi

  daha genel sorunlar yaşarlar ve yön bulma becerileri zayıf olduğundan sık sık kaybolurlar

Lise çağında diskalkuli semptoları:

 • Günlük yaşamlarına

  matematiksel fikirleri uygulamakta zorluk çekerler.

  Örneğin, toplamdan ne kadar harcayacakları,para üstü, bütçe oluşturma, vs.

 • Değişkenleri

  ölçme problemleri

  , örneğin, 500 gr pirinç, 250 ml süt ya da 1/3 kg unun neye denk gelidiği gibi.

 • Zayıf yön bulma becerisi ya da yönlendirilememe

  , yönlendirmeleri takip etmekte zorluk yaşarlar ve sık sık kaybolurlar.

 • Temel matematik denklemlerini nasıl çözeceklerinden emin olamaz 

  ve sayılarla ilgili konularda çok az yaratıcılardır. Aynı problemi çözmenin farklı formül ya da yollarını anlayamazlar.

 • Grafikleri, sayısal temsilleri

  ya da haritaları anlamakta

  , güçlük çekerler.

 • Genellikle iyi sürücüler değillerdir

  çünkü hız ya da mesafeyi iyi hesaplayamazlar.

Diskalkuli türleri

Diskalkulide kendini gösteren belirtiler her ne kadar farklı disleksi türleriye ortak olsalar da, diskalkuli genellikle 5 temel türde ortaya çıkar.

 • Sözel diskalkuli:

  Bu tür diskalkulide sözel olarak sunulan matematik kavramlarını adlandırma ve kavrama konusunda sıkıntı yaşanır. Çocuklar sayılar okuyabilir ya da yazabilirler ancak sözlü olarak söylendiklerinde bunları tanıyamazlar.

 • Praktognostik diskalkuli

  : Bu tip diskalkulinin özelliği soyut matematik kavramları gerçek kavramlara dönüştürme zorluğudur. Bu çocuklar matematik kavramlarını anlar ancak matematiksel denklemleri sıralama, karşılaştırma ve üzerinde işlem yapma konusunda sıkıntı yaşarlar.

 • Anlamsal diskalkuli

  : Matematik sembolleri ve rakamların yanısıra matematiksel ifade veya denklemleri okuma ve anlama sıkıntısı. Anlamsal diskalkuli sahibi çocuk, kavramlar sözlü olarak söylendiğinde anlar fakat yazma ve kavrama konusunda sıkıntı yaşar.

 • Grafiksel diskalkuli

  : Matematik sembollerini yazma zorluğudur. Bu tip diskalkuliye sahip çocuklar matematiksel kavramları anlar fakat matematik sembollerini okuyamaz, yazamaz ya da kullanamazlar.

 • Fikirsel diskalkuli

  : Bir sonuca ulaşmak için sayıları kullanmadan zihinden işlem yapma ve matematik veya aritmetikle ilgili kavram ya da fikirleri anlama güçlüğü. Bu çocular ayrıca matematiksel kavramları öğrendikten sonra hatırlamakta zorluk yaşarlar.

 • İşlemsel diskalkuli

  : Bu tip diskalkuli kendini aritmetik işlemler ya da matematik hesaplarını hem yazılı hem de sözlü olarak tamamlama zorluğu olarak gösterir. İşlemsel diskalkuli sahibi bir kimse sayıları ve onlar arasındaki ilişkileri anlayabilir ancak işlem sürecinde sayılar ve matematik sembollerini idare etme konusunda zorluk yaşar.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts